Malaysia landscape
Jawatan kerja
Tamu Vacation Club

Perunding Percutian

Tamu Vacation Club Disiarkan: 23 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:
  • Meneroka, mengenal pasti dan membangunkan peluang pasaran baharu untuk pelanggan tempatan/luar negara
  • Sentiasa memberikan perkhidmatan yang cemerlang dan integriti kepada bakal pelanggan dan pelanggan sedia ada
  • Dapatkan dan kekalkan pengetahuan terperinci tentang semua pakej semasa
  • Kenal pasti dan selesaikan sebarang masalah yang timbul
  • Menyelidik semua keperluan klien sepenuhnya dan memberi nasihat dengan sewajarnya
  • Meluaskan pasaran dan menyumbang secara positif untuk mencapai sasaran jualan
  • Mempersembahkan produk kepada pelanggan
  • Merundingkan kontrak dan pakej kepada bakal pelanggan dan pelanggan sedia ada
  • Bertujuan untuk mencapai sasaran bulanan dan tahunan
  • Tunjukkan kemahiran komunikasi yang sangat baik

Laporkan kekosongan ini 🏴